Algemene Voorwaarden


Deze algemene voorwaarden gelden voor alle transacties, aanbiedingen, offertes, mededeling, overeenkomsten, reparaties, verrichtingen van diensten, verkopen en leveringen met Haarwerken & Pruiken Noord-Brabant, hierna te noemen leverancier.

Reserveringen van haarwerk/pruik:

Haarwerken & Pruiken Noord-Brabant biedt de mogelijkheid om 1 geconfectioneerd haarwerk zonder kosten te reserveren voor een maximale periode van zes weken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Haarwerken & Pruiken Noord-Brabant heeft het recht om na deze weken, zonder bericht aan de tegenpartij, uit reservering te halen. De reservering is en blijft eigendom van Haarwerken & Pruiken Noord-Brabant , tot het moment van eventuele aflevering.

Aanbieding en aanvaarding

Alle door de leverancier in aanbiedingen vermelde prijzen en voorwaarden zijn vrijblijvend en alle aanbiedingen vervallen automatisch na verloop van 30 dagen, tenzij door de leverancier uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Een overeenkomst tussen de leverancier en de klant wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer door de of op aangeven van de klant een opdrachtformulier is ingevuld en dit door beide partijen is ondertekend, dan wel indien er op het moment dat de leverancier een anderszins door de klant gegeven opdracht aan de klant bevestigt.

Prijzen

Alle prijzen zijn incl. B.T.W, tenzij anders vermeld. Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren kunnen door de leverancier worden doorberekend, in welk geval de klant gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden.
In geval van prijsverhoging ten gevolge van kostprijsverhogende maatregelen van overheidswege, daaronder begrepen verhoging van BTW percentage, zal de klant niet gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden.

Extra kosten

Mocht het noodzakelijk om u extra te bezoeken vanwege een aanpassing na het aanmeten, binnen twee weken na aanmeten is dit zonder extra kosten. Na deze periode kunnen er extra kosten in rekening gebracht worden. Deze kosten worden van tevoren met de klant besproken.

Garantie

De leverancier garandeert de deugdelijkheid van materialen en constructie van de producten gedurende de periode van zes maanden (voor haarstukken 3 maanden). In het geval van een gerechtvaardigd beroep op garantie is de leverancier slechts gehouden tot kosteloze vervanging of herstel van het product of een onderdeel ervan, met inachtneming van de daarvoor gebruikelijke levertijden.
Iedere garantie vervalt bij gebruik van het product in strijd met de gebruiksvoorschriften die aan de klant bij het aangaan van de overeenkomst of levering zijn verstrekt. Het product mag niet met andere dan de geadviseerde producten worden verzorgd, het zelf aanbrengen van aanpassingen of het laten doen van aanpassingen door iemand anders dan de leverancier, zorgen ervoor dat de garantie vervalt. Een haarwerk met langhaar en het lacefront vallen buiten de garantieregeling.

Betalingsvoorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient 50% van de overeengekomen prijs bij sluiting van de overeenkomt te worden voldaan, terwijl de betaling van (het restant van) de volledige prijs dient te geschieden bij aflevering. Dit mag vooraf per bankoverschrijving, contant bij aflevering.
In het geval van niet tijdige betaling is de klant automatisch in gebreke en zullen de extra kosten voor de wettelijke rente en extra incassokosten voor rekening zijn van de klant.

Reclame

De klant is verplicht de geleverde producten onmiddellijk bij aflevering te inspecteren. Kleine afwijkingen in kleur of model, van ondergeschikt belang, kunnen geen aanleiding vormen tot niet-acceptatie of reclame.
Indien de klant het product persoonlijk in ontvangst neemt en behoudt, wordt hij geacht te hebben ingestemd met het model, de kleur, de haardichtheid en de haarlengte van de goederen, zodat hij op die gronden naderhand niet kan reclameren.
Met betrekking tot gebreken van technische aard of in geval van andere wijzen van levering, dient de klant zichtbare gebreken binnen een termijn van 10 dagen persoonlijk aan de leverancier te melden, na ommekomst van genoemde termijn is reclame niet meer mogelijk.
Onzichtbare gebreken, die de klant niet bij inspectie had kunnen ontdekken dienen, bij eventuele ontdekking door de klant, in het belang van de klant direct persoonlijk aan de leverancier gemeld te worden. Echter wanneer de klant dit persoonlijk melden aan de leverancier aanwijsbaar achterwege laat vervalt ieder recht op reclame.
Bij gegrond bevinding van de reclame zal de leverancier trachten de klacht te verhelpen en heeft de leverancier de keuze het product, na overleg met de klant, te repareren of te vervangen, met inachtneming van de daarvoor geldende levertijden

Annulering

Voor zover de overeenkomst betrekking heeft op de levering van haarwerk, is zowel de klant als de leverancier gerechtigd de overeenkomst binnen 3 werkdagen na de totstandkoming van de overeenkomst en/of het verstrekken van de opdracht, schriftelijk te annuleren. De klant zal het geen hij reeds daarop betaald heeft, terug betaald krijgen, behoudens de door leverancier reeds gemaakte kosten.
Indien de klant de overeenkomst na 3 dagen, maar binnen 10 dagen na totstandkoming annuleert, is hij aan de leverancier een vast bedrag verschuldigd ten bedrage van de helft van het bedrag dat de klant bij volledige uitvoering van de overeenkomst verschuldigd zou zijn geweest, met een minimum van € 450,- of het volledige bedrag van de overeenkomst indien dit lager ligt dan € 450,-.
Annulering na 10 dagen na het verstrekken van de opdracht is niet mogelijk. De klant is dan gehouden tot betaling van de volledig overeengekomen prijs.

Betaling

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient 50% van de overeengekomen prijs bij sluiting van de overeenkomst te worden voldaan, terwijl betaling van (het restant van) de volledige prijs dient te geschieden bij aflevering. In beide gevallen zal een bewijs van betaling worden verstrekt.
In geval van niet tijdige betaling is de klant automatisch in gebreke. De klant is in dat geval naast de hoofdsom aan de leverancier de wettelijke rente verschuldigd over het niet betaalde gedeelte van de hoofdsom en de kosten van de invordering, vanaf de vervaldag tot de dag waarop wordt betaald.
Buiten het verschuldigde bedrag dient de klant alle kosten te vergoeden die de leverancier maakt in verband met de wanbetaling van de klant en het alsnog verkrijgen van betaling, waaronder zowel de volledige gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten , daaronder begrepen de volledige kosten van rechtskundige bijstand, in of buiten rechte.
De buitengerechtelijke incassokosten zullen minimaal gesteld worden op 15% (excl. BTW) van het door de klant aan de leverancier verschuldigde, terwijl de kosten bovendien minimaal € 50,- zullen bedragen.

Eigendomsvoorbehoud

De leverancier blijft, totdat de klant volledig aan zijn verplichtingen uit enige overeenkomst met de leverancier heeft voldaan, eigenaar van al hetgeen door hem aan de klant is geleverd.

Aansprakelijkheid

De leverancier is, behoudens opzet of grove schuld of handelen in strijd met hetgeen op grond van behoorlijk vakmanschap verwacht mag worden, niet aansprakelijk voor enige schade en/of allergische reacties ten gevolge van geleverde producten, te lijden door de klant en/of derden.
De aansprakelijkheid van de leverancier blijft beperkt tot vervanging of reparatie van het product of terugbetaling van het door de klant reeds betaalde bedrag.

Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan van de wil van de leverancier onafhankelijke omstandigheden, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen.
In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst te gevolge van overmacht is de leverancier gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogte een periode gelijk aan de leveringstermijn op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de leverancier tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Ontbinding

Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige met de leverancier gesloten overeenkomst voortvloeit, dan wel indien twijfelachtig is of de klant in staat is aan zijn contractuele verplichtingen jegens de leverancier te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling , stillegging of liquidatie van de klant, is de leverancier gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van elke overeenkomst op te schorten en/of de nakoming daarvan door de klant te vorderen, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden , zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd hetgeen de leverancier rechtens toekomt.

Geheimhouding

Het is de leverancier en de klant niet toegestaan aan derden mededelingen te doen omtrent hetgeen hem bekend is ten aanzien van de ander partij, voor zover dat een vertrouwelijk karakter daarvan had moeten begrijpen, waaronder in ieder geval begrepen zijn de door de leverancier gebruikte materialen en methoden, één en ander behoudens informatieverstrekking in rechte of aan door beide partijen erkende geschillencommissie, alsmede aan de leverancier / fabrikant van de leverancier ten behoeve van de productie of reparatie.
Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlandse recht.
Alle geschillen, welke tussen de leverancier en de klant zouden kunnen ontstaan, zullen (onverlet andersluidende regels van dwingend recht) worden berecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de leverancier, terwijl de leverancier daarnaast gerechtigd is om de klant te dagvaarden voor de bevoegde rechter van diens woonplaats.
De klant kan er voor kiezen met uitsluiting van de rechter, een geschil tussen de leverancier en de klant omtrent de prestatie van de leverancier ter beoordeling voor te leggen aan een door beide partijen erkende geschillencommissie, middels een procedure die genoemde geschillencommissie hanteert. Een geschil wordt pas geacht te bestaan indien de leverancier in de gelegenheid is gesteld om de klacht weg te nemen, maar dit niet heeft gedaan. De uitspraak van een dergelijke geschillencommissie is voor zowel de klant als de leverancier in dat geval bindend.